Isnin, 26 April 2021

KAFFARAH DAN JENIS-JENIS

Kaffarah bermaksud perbuatan yang boleh menghapus dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga sebagai suatu penampal disebabkan kecuaian yang dilakukan oleh manusia dalam tindakannya.

Jenis-Jenis Kaffarah

Jenis-jenis kaffarah yang berkaitan dengan memberi makan kepada fakir miskin (bersedekah) ialah:

 1. Kafarah melakukan persetubuhan siang hari pada bulan ramadhan

  1. memerdekakan seorang hamba
  2. sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut.
  3. jika tidak mampu berpuasa,hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

 2. Kafarah Zihar

  1. memerdekakan seorang hamba
  2. sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut.
  3. jika tidak mampu berpuasa,hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

 3. Kafarah Nazar

  1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
  2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
  3. Memerdekakan seorang hamba.

  Jika tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas, maka mengikut tertib berikutnya hendaklah dia berpuasa tiga hari samada secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Para fuqaha telah bersepakat bahawa puasa hanya boleh dilakukan jika dia tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas.

 4. Kafarah sumpah

  1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
  2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
  3. Memerdekakan seorang hamba.

 5. Ila’(sumpah suami untuk tidak menyetubuhi untuk tempoh waktu tertentu)

  1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
  2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
  3. Memerdekakan seorang hamba.

Jika tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas, maka mengikut tertib berikutnya hendaklah dia berpuasa tiga hari samada secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Para fuqaha telah bersepakat bahawa puasa hanya boleh dilakukan jika dia tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas.

Rabu, 21 April 2021

SEJARAH ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH

Pendahuluan

Apabila membicarakan tentang kemunculan sesuatu ilmu, tidak dinafikan bahawa suatu ilmu itu tidak muncul dan berkembang pada satu masa dan tempoh yang singkat. Ilmu fiqh contohnya, mula timbul sejak kebangkitan Rasulullah (s.a.w) sebagai Rasul. Begitulah juga dengan ilmu kaedah fiqh telah melalui tempoh yang panjang sebelum ia mencapai kematangan dan berada di kemuncaknya. Muhammad ‘Uthman Shubayr telah membahagikan peringkat kelahiran dan perkembangan ilmu kaedah fiqh kepada empat peringkat.


Peringkat Pertama: Peringkat Kelahiran atau Pembinaan

Benih-benih kaedah fiqh telah pun dikesan sejak daripada kemunculan agama Islam itu sendiri sehingga bermulanya zaman imam-imam mujtahid iaitu sehingga akhir kurun ketiga. Walaupun pada masa ini mereka tidak menamakannya sebagai kaedah.

Kewujudan benih ini telah dapat dikesan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ulama terhadap beberapa ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s. a. w). Kita dapati bahawa sebahagian daripada nas al-Quran yang diturunkan tersebut telah mengandungi asas dan dasar ilmu kaedah fiqh. Banyak ayat al-Quran yang menjadi petunjuk kepada ilmu ini. Antaranya ayat 29 surah al-nisa' dan ayat 38 surah al-syura.

Asas ilmu ini juga dapat dikesan melalui ucapan Nabi s.a.w. Rasulullah yang telah diberikan oleh Allah s.a w. dengan keistemewaan jawami‘ al-kalim dalam ucapan baginda iaitu ucapan yang ringkas tetapi padat dan penuh dengan makna yang mendalam. Sebahagian daripada ucapan hadis Rasulullah yang ringkas dan padat itu menjadi asas serta dasar umum syariah. Di samping itu juga, ia menjadi dasar kepada kaedah kulliyyah yang terangkum di dalamnya hukum untuk pelbagai perkara dan bermacam masalah serta furuk yang berulang-ulang. Ia juga merupakan contoh kepada kaedah fiqh yang mana sabdaan tersebut meliputi hukum-hukum fiqh yang banyak dalam perkataan yang ringkas.

Antara hadis Rasulullah yang menjadi dasar yang penting antaranya:

لا تجتمع أمتى على الضلالة


Maksudnya: Umatku tidak akan bersepakat dalam perkara sesat.


لا يحتكر الا خاطئ

Maksudnya: Seseorang tidak melakukan ihtikar ( penyorokkan barang) kecuali ia berdosa.

 

الخراج بالضمان

Maksudnya: Bersama hasil adalah jaminan.

Di kalangan sahabat yang mendapat tarbiyah dan didikan langsung daripada Rasulullah (s. a. w) juga terbit daripada mereka kata-kata yang menjadi asas dan dasar ilmu ini, antaranya:


Kata-kata Sayyidina ‘Umar ibn al-Khattab:

مقاطع الحقوق ثم الشروط. 

Pemutus hak-hak kemudian barulah Syarat.

 

Begitu juga dengan tabi‘in yang berguru dengan para sahabat juga terbit daripada mereka kata-kata yang menampakkan pengusaan mereka terhadap ilmu ini. Antaranya kata-kata Khayr ibn Nu‘aym:

 

 

من أقر عندنا بشىء ألزمناه اياه


Maksudnya: Sesiapa yang mengaku dengan sesuatu kami akan wajibkannya.

 

Seterusnya ilmu ini mengalami perkembangan yang semakin pesat pada zaman sahabat (r. a) serta zaman tabi‘in dan tabi‘ al-tabi‘in dan zaman seterusnya. Dalam kurun kedua hijrah, sebahagian para fuqaha pada zaman tersebut mula memasukkan sebahagian daripada lafaz-lafaz kaedah fiqah yang telah tertanam dalam dada-dada mereka di dalam kitab-kitab karangan mereka.

 

Al-Nadwi menyatakan dalam bukunya al-Qawacid al-Fiqhiyyah, ulama fiqh pertama yang mencetuskan fenomena ini ialah Abu Yusuf serta beberapa ulama yang sezaman dengannya seperti Imam Malik, Imam al-Shafi‘i dan lain-lain.

 

Yahya ibn Adam telah memasukkan beberapa perkataan yang boleh dianggap sebagai kaedah dalam kitabnya al-Kharaj, antaranya:

ليس فى العسل زكاة.

Maksudnya: Tidak dikenakan zakat bagi madu. 

ليس لأهل ا لسواد عهد.

Maksudnya: Tidak ada perjanjian bagi tanah yang belum diterokai.

 

Peringkat Kedua: Peringkat Penyusunan dan Perkembangan

 

Peringkat kedua bermula dari kurun keempat hijrah hingga kurun kesembilan hijrah. Kurun keempat dipilih sebagai kurun permulaan penyusunan ilmu ini kerana sebelum kurun keempat belum ada ulama yang menyusun ilmu ini sebagai suatu bidang ilmu yang khusus. Dalam tempoh ini, bermulalah penyusunan ilmu kaedah fiqh dalam kitab-kitab yang khusus.

 

Ibn Nujaym menukilkan bahawa penyusunan kaedah fiqh yang pertama telah dirintis oleh fuqaha mazhab Hanafiyy iaitu Abu Tahir al-Dabbas yang telah menyusun sebanyak 17 kaedah melalui risalahnya yang berjudul Ta’sis al-Nazar. Kemudian usaha tersebut disusuli pula oleh Abu Hasan al-Karkhi yang hidup sezaman dengan Abu Tahir. Beliau telah menambah kaedah fiqh mazhab Hanafi sehingga 37 kaedah. al-Karkhi telah menyusun kaedah tersebut dalam bukunya yang bertajuk Usul al-Karkhi. Walaupun kitab ini merupakan gabungan antara kaedah fiqh dengan kaedah usul fiqh, namun buku ini masih dianggap sebagai buku kaedah fiqh. Beliau telah memulakan penulisan buku ini dengan memulakan dengan kaedah yang berbunyi:


ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.

 

Maksudnya: Sesuatu yang telah tetap dengan yakin tidak akan berubah dengan syak.

 

Ulama dari Mazhab Maliki, Shafici dan Hambali tidak terlepas dari memberi sumbangan dalam hal ini .Antara ulama dari mazhab Malikialah Muhammad ibn Harith dan Abu al-Laith al-Samarqandi. Ulama mazhab Shafici pula antaranya ialah Shaykh ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al- Salam dan Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Manakala dari kalangan ulama mazhab Hanbali pula ialah Najm al-Din Sulayman ibn ‘Abd al-Qawi al-Tufi.

 Di samping sebahagian kecil nama-nama yang disebutkan di atas, masih ramai ulama yang terlibat dalam penulisan kaedah fiqh dari pelbagai mazhab. Insya Allah tajuk-tajuk buku yang ditulis mengikut mazhab akan disebutkan nanti.

 

Peringkat Ketiga: Peringkat Peneguhan

 

Peringkat peneguhan bermula dari permulaan kurun ke 10 h iaitu pada zaman Imam al-Suyuti sehingga sebelum penulisan Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah. Dalam tempoh ini, kaedah fiqh telah berada dalam keadaan yang kukuh dan teguh. Antara ciri-ciri yang menggambarkan keteguhannya ialah, ia telah mempunyai ciri-cirinya tersendiri yang membezakannya dengan ilmu-ilmu lain. Di samping itu juga, perbahasan tentang kaedah dan dabit telah dibezakan antara kedua-duanya.

 

Pada peringkat ini, terlalu ramai ulama yang terlibat dalam penulisan kitab-kitab kaedah fiqh. Penulis hanya akan menyenaraikan sebahagian daripada mereka berdasarkan mazhab. Dari mazhab Hanafi antaranya ialah Ibn Nujaym. Dari mazhab Maliki antaranya ialah Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Yahya al-Wansarishi, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad yang lebih dikenali dengan Ghazi al-Maliki. Dari mazhab Shafici antaranya ialah Imam al-Suyuti. Dari mazhab Hambali pula ialah Jamal al-Din Yusuf ibn Hasan ibn ‘Abd al-Hadi al Dimashqi al-Hanbali yang dikenali dengan Ibn ‘Abd a-Hadi.

 

Peringkat Keempat: Peringkat Perkembangan Ilmiah

 

Peringkat akhir bagi perkembangan ilmu ini bermula dari akhir kurun ketiga belas hijrah sehingga hari ini. Mengapa akhir kurun ketiga belas dipilih sebagai tempoh bermulanya peringkat keempat? Ini kerana pada masa inilah wujudnya faktor penting yang menjadi pendorong kepada perkembangan kaedah fiqh iaitu penulisan Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah.

 

Dalam tempoh ini pelbagai usaha telah dilakukan oleh ulama Islam yang meningkatkan lagi perkembangan ilmu kaedah fiqh. Antara usaha yang telah dilakukan ialah menjadikan kaedah fiqh sebagai sebuah peraturan atau perundangan, mentahkik buku-buku kaedah fiqh yang dikarang oleh ulama silam, mengeluarkan kaedah dari buku-buku yang ditulis oleh imam-imam muktabar seperti dari kitab al-Umm, memilih kaedah tertentu untuk dijadikan tajuk perbahasan yang khusus dan sebagainya.

 

Kitab Yang Dikarang Mengikut Mazhab 

Bagi menutup perbincangan ringkas ini saya akan senaraikan beberapa kitab kaedah fiqhiyyah yang dituis berdasarkan mazhab .

Mazhab Hanafi

1.                   Risalat al-Karkhi oleh Abu al-Hasan ‘Ubayd Allah ibn al-Husayn al-Karkhi (340). Beliau menghimpunkan sebanyak 37 kaedah yang bercampur antara kaedah usul dengan kaedah fiqh.

2.                  Ta’sis al-Nazar yang dikarang oleh Abu Zayd ‘Ubayd Allah ibn ‘Umar ibn ‘Isa al-Dabbusiyy (430). Buku ini telah ditahkik oleh Mustafa Muhammad al-Qubbani dan dicetak oleh Dar Ibn Zaidun, Beirut dan Maktabat al-Kulliyyah al Azhariyyah, Kaherah.

3.                  Majami‘ al-Haqa’iq oleh Abu Sa‘id al-Khadimi (1176). Kitab ini merupakan kitab usul fiqh tetapi beliau telah memasukkan di dalamnya sebanyak 152 kaedah fiqh.

4.                  al-Ashbah wa al-Naza’ir oleh Zayn al-‘Abidin ibn Ibrahim. Lebih dikenali sebagai Ibn Nujaym (970). Beliau membahagikan kitab ini kepada tujuh bahagian. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah dan cetakan pertamanya adalah pada tahun 1993.

5.                  al-Furuq oleh al-Imam Abu Muzaffar As‘ad ibn Muhammad al-Karabisi (570). Karangan yang dihasilkan oleh beliau ini adalah berdasarkan bab-bab fiqh dan disusunnya kepada beberapa perbahasan.

Mazhab Maliki

 

1.Usul al-Futya oleh Abu ‘Abdullah Muhammad ibn al-Harith al-Khushni al-Maliki (631) yang lebih dikenali dengan al-Khushni.
2. Anwar al-Buruq fi Anwa‘ al-Furuq oleh Shihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Idris ibn ‘Abd al-Rahman al-Sanhaji al-Misri al-Maliki yang lebih dikenali sebagai al-Qarafi(684). Beliau menghimpunkan kaedah kulliyyah dan dabit fiqh serta membuat perbandingan antara keduanya.
3. Idrar al-Shuruq ‘ala Anwa’ al-Furuq oleh Abu al-Qasim, Qasim ibn ‘Abdullah al-Ansari yang lebih dikenali sebagai Ibn al-Shat (723).
4. Tahdhib al-Furuq wa al-Qawa‘id al-Saniyyah fi al-Asrar al-Fiqhiyyah yang ditulis oleh Muhammad ‘Ali al-Maliki (1367).
5. Al-Mudahahhab fi dabt qawacid al-Madhab oleh Muhammad Rushd al-Bakri al-Qafsi al-Maliki( 736)
6. al-Qawa‘id oleh Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-Maqarri al-Maliki (758). Beliau menghimpunkan sebanyak 1200 kaedah dan dabit dalam kitab ini.
7. Idah al-Masalik ila Qawa‘id al-Imam Malik oleh Abu al-‘Abbas Ahmad bin Yahya (914). Kitab ini mengandungi 118 kaedah. Merupakan salah satu kitab yang masyhur dalam mazhab Maliki.
8. Manzumah al-Manhaj al-Muntakhab oleh Abu Hasan ‘Ali ibn Qasim al-Zaqqaq (912).
9. al-Kulliyyat al-Fiqhiyyah oleh Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Ghazi al-‘Uthmani al-Miknasi (919). Beliau menyebut 334 kulliyyah fiqhiyyah dalam bab nikah, muamalat, qada’ (kehakiman) dan hudud.

Mazhab Shafie

 

1.                   al-Qawa‘id fi Furu‘al-Shafi‘iyyah dikarang oleh Abu Hamid al-Jajarmi (613).

2.                  Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam dikarang oleh Abu Muhammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam al-Sulami (660). Kitab ini dicetak oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah dalam 2 juzuk.

3.                  al-Usul wa al-Dawabit yang disusun oleh Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi yang meninggal pada (676). Buku ini ditahkik oleh Muhammad Hasan Hitu dan diterbitkan oleh Dar al-Basa’ir al-Islamiyyah Cetakan kedua 1988.

4.                  al-Ashbah wa al-Naza’ir oleh Abu ‘Abdullah Muhammad ibn ‘Umar yang dikenali dengan Ibn al-Wakil (716).

5.                  Takhrij al-Furu‘ ‘ala al-Usul oleh Abu al-Manaqib Mahmud ibn Ahmad ibn Mahmud al-Zinjani yang lebih dikenali sebagai Abu al-Manaqib Shihab al-Din al-Zinjani. 

6.                  al-Majmu‘ al-Mudhhab fi Qawa‘id al-Madhab oleh al-Hafiz Abu Sa‘id Salih al-Din ibn Kaykaldi al-Dimashqi yang lebih dikenali sebagai al-Hafiz al-‘Alla’i. Buku ini dicetak oleh Kementerian Waqaf Kuwait dengan ditahkik oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Ghaffar ibn ‘Abd al-Rahman al-Sharif. 

7.                   al-Ashbah wa al-Naza’ir oleh Abu Hafs ‘Umar ibn ‘Ali ibn Ahmad al-Ansari yang lebih dikenali dengan gelaran Ibn Mulaqqin. ‘Abd al-Wahhab ibn Ahmad berkata daripada penelitiannya, Ibn Mulaqqin mengambil sebahagian besar tulisannya dari kitab al-Ashbah wa al-Naza’ir tulisan Ibn al-Subki. 

8.                  al-Majmu‘ al-Mudhahhab fi Qawa‘id al-Madhab oleh Abu Sa‘id Salah al-Din ibn Kaykaldi al-Shafi‘i al-‘Ala’i (761). 

9.                  . al-Ashbah wa al-Naza’ir (2 juzuk) cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah oleh Imam Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki (771), 2 juzuk cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 

10.               Mukhtasar Majmu‘ al-Fawa’id al-Husam ‘ala Qawa‘id Ibn ‘Abd al-Salam Muhammad ibn Sulayman al-Sharukhdi al-Shafi‘i (792). 

11.                 Fawid al-Husam ‘ala Qawa‘id Ibn ‘Abd al-Salam oleh Siraj al-Din Abu Hafs ‘Umar ibn Ruslan al-Bulqini al-Shafi‘i (805). 

12.                Asna al-Maqasid fi Tahrir al-Qawa‘id oleh Muhammad ibn Muhammad al- Khudri al-Zubayri al-Shafi‘i (808). 

13.               Tahrir al-Qawa‘id al-‘Ala’iyyah wa Tamhid al-Masalik al-Fiqhiyyah oleh Shihab al-Din Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisi al-Shafi‘i yang dikenali sebagai Ibn al-Ha’im* (815). 

14.                al-Qawa‘id oleh Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Hisni (829) al-Qawa‘id. 

15.               Mukhtasar fi al-Qawa‘id Abu al-Sana’ Nur al-Din Mahmud ibn Ahmad, dikenali sebagai Ibn Khatib al-Dahshah (834). 

16.               Nazm al-Dhakha’ir fi al-Ashbah wa al-Naza’ir oleh Sharaf al-Din ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Ishaq al-Khalili al-Maqdisi (876). 

17.                 al-Ashbah wa al-Naza’ir dan juga kitab Shawarid al-Fawa’id fi al-Dawabit wa al-Qawa‘id oleh Imam al-Suyuti (911). . al-Fara’id al-Bahiyyah fi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Abu Bakr ibn Abi Qasim al-Ahdal (1053).

 

Mazhab Hanbali

 

1.                   al-Qawa‘id al-Kubra dan al-Qawa‘id al-Sughra oleh Najm al-Din Sulayman ibn ‘Abd al-Qawi al-Tufi (716).

2.                  al-Qawa‘id al-Nuraniyyah fi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Taqi al-Din ibn Taymiyyah (728).

3.                  al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Abu ‘Abbas Sharaf al-Din Ahmad ibn Husayn al-Hanbali yang lebih dikenali sebagai Ibn Qadi al-Jabal (771).

4.                  al-Qawa‘id oleh Abu al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn Rajab al-Hanbali yang lebih dikenali sebagai Ibn Rajab (795).

5.                  al-Qawa‘id wa al-Fawa’id al-Usuliyyah oleh Ibn Lahham ‘Ali ibn ‘Abbas al-Ba‘li al-Hanbali (803). Walaupun kitab ini membincangkan tentang usul fiqh, tetapi beliau memasukkan beberapa kaedah fiqh.

6.                  Hawashi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah dan Mukhtasar Qawa‘id Ibn Rajab oleh Muhibb al-Din Ahmad ibn Nasr Allah al-Hanbali (844).

7.                   Mughni Dhawi al-Afham ‘an al-Kutub al-Kathirah fi al-Ahkam oleh Jamal al-Din Yusuf ibn ‘Abd al-Hadi (909). Beliau memasukkan 76 kaedah dan lafaz yang ringkas.

8.                  al-Qawa‘id al-Kulliyyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyah juga oleh ‘Abd al-Hadi.

9.                  al-Qawa‘id wa al-Usul al-Jami‘ah wa al-Furu‘ wa al-Taqasim al-Badi‘ah al-Nafi‘ah oleh Shaykh ‘Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sadi (1376).

10.               Majallat al-Ahkam al-Shar‘iyyah oleh Ahmad ‘Abdullah al-Qari (1359). Majalah ini dikeluarkan pada tahun Mula disusun pada tahun 1293. Pada peringkat awal, terdapat 99 kaedah. Kemudian majalah ini telah disyarah oleh ramai pengarang antaranya Shaykh al-Zarqa dalam kitabnya al-Madkhal.

Hasil Karangan Ulama Semasa

 

Ratusan judul buku yang ditulis oleh penulis kontemporari. Sebagaimana yang telah disebutkan bahawa penulis semasa telah mengembangkan fokus perbincangan kaedah fiqh kepada beberapa bentuk, sama ada dengan menghuraikan kaedah fiqh, mengeluarkan kaedah daripada kitab-kitab turath, menghuraikan satu-satu kaedah dengan terperinci dan menggabungkan aplikasi kaedah daripada pelbagai mazhab. Antara kitab yang dihasilkan pada masa kini:

 

1.      al-Qawa‘id al-Kulliyyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah oleh ‘Uthman Shubayr diterbitkan oleh Dar al-Nafa’is, Jordan.

2.       al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba‘ah oleh Muhammad Mustafa al-Zuhayli. 2 jilid, Dar al-Fikr, Damsyik.

3.      al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Muhammad Mustafa al-Zuhayli. Buku ini dicetak oleh Maktabat Dimashq  tahun 1998.

4.      al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Ya‘qub ‘Abd al-Wahhab al-Bahisin, diterbitkan oleh Maktabat al-Rushd, Riyad,  tahun 1998.

5.      Idah al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah li Tullab al-Sawlatiyah oleh ‘Abdullah ibn Sa‘id al-Lahji, Cetakan Madani. Kaherah Tahun 1388.

6.      Tatbiqat Qawa‘id al-Fiqh ‘ind al-Malikiyyah min Khilal KitaIdah al-Masalik li al-Wansharisi Sadiq ibn ‘Abd al-Rahman al-Gharyani, Dar al-Buhuth li al-Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya’ al-Turath. Cetakan 2002.

7.      al-Wajiz fi Idah Qawa‘id al-Fiqh al-Kulliyyah oleh Muhammad Sidqi ibn Ahmad Burnu. Cetakan Mu’assasat al-Risalah, Beirut. Cetakan kelima  tahun 1998.

8.      al-Madkhal ila al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah. Disusun oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Hariri. Dicetak oleh Dar ‘Amman, Jordan. Cetakan tahun 1998.

9.      al-Qawa‘id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah li al-Taysir oleh ‘Abd al-RahmaSalih al-‘Id al-Latiff. Cetakan ‘Imad al-Bahth al-Ilmi, al-Madinah al-Munawwarah. Cetakan pertama tahun 1423H.

10.  al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atharuha fi al-Mu‘amalat al-Maliyyah oleh ‘Umar ‘Abdullah Kamil. Dicetak oleh Dar al-Kutub, Mesir. Cetakan tahun 2000.

11.  al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah al-Khams al-Kubra wa al-Qawa‘id al-Mundarijah tahtaha min Majmu‘ Fatawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah oleh IsmaiHasan ‘Ulwan dan dicetak oleh Dar Ibn al-Jawzi, cetakan pertama  tahun 2000.

12.  Mawsu‘at al-Qawa‘id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu‘amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami oleh ‘Ali Ahmad al-Nadawterbitan Dar ‘Ulum al-Ma‘rifah, cetakan tahun 1999.

13.  al-Tahrir fi Qa‘idat al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir disusun oleh Amir Sacid dan dicetak oleh Dar Ibn Hazm, Beirut cetakan pertama  tahun 1994.

14.  Qa‘idat al-‘Adah Muhakkamah dikarang oleh Ya‘qub ibn ‘Abd al-Wahhab al-Bahusayn.

15.  Sharh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Shaykh Ahmad ibn Shaykh Muhammad al-Zarqa, cetakan Dar al-Qalam.

16.  al-Madkhal fi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah wa Atharuha fi al-Ahkam al-Shar‘iyyah oleh Nasr Farid Muhammad Wasil dan ‘Abd al-Aziz Muhammad ‘Azzam cetakan Dar al-Bayan, Madinat Nasr, Kaherah.

17.  Athar al-‘Urf fi Tashri al-Islamoleh Sayyid Salih ‘Uwayd dicetak oleh Dar al-Kutub, Kaherah.

18.  Raf‘ al-Haraj fi al-Shariah al-Islamiyyah oleh Salah ‘Abdullah ibn Hamid. Diterbitkan oleh Markaz Ihya’ al-Turath al-Islamiyah, Mekah, cetakan 1403.

19.  Raf al-Haraj fi al-Shariah al-Islamiyah oleh Ya‘qub ‘Abd al-Wahhab al- Bahusayn.

20.  al-Shakk wa Atharuh fi Najasat al-Ma’ wa Taharat al-Badan dikarang oleh ‘Abdullah ibn Muhammad Sulayman.

21.  Dirasat fi Qawaid al-Fiqh al-Islami oleh Sayyid Salih ‘Uwayd. Dicetak untuk Pelajar Pengajian Tinggi, Universiti Umm al-Qura, Makkah.

22.  al-Durar al-Bahiyyah fi Idah al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah oleh Muhammad Nur al-Din Marbu Banjar al-Makki. Kitab ini merupakan ringkasan kepada al-Ashbah wa al-Naza’ir.

 

Kesimpulan

Ilmu Kaedah fiqh yang lahir sejak kelahiran Islam seharusnya dipelajari dan dikuasai oleh golongan agama kerana kedudukan dan keistemwaan ilmu ini yang mampu menjawab dan menyelesaikan  persoalan yang timbul dalam masyarakat.dalam pelbagai bidang kehidupan.
 

 

RUJUKAN


1.Al-quran. 
2.Al-Bakri. Badr al-din Muhammad ibn Abu Bakr. 1991/1411. al-Itina’ Fi al-Fark Wa al-Istisna’. (t. tq) 3.Al-Asbah Wa al-nazair Fi al-Quran al-Karim. T. tq. Abdullah Mahmud Syahatah. Ed ke 2. Mesir: al- Hai’ah al-Misriyyah.
 4.Al-Fadani. Muhammad Yasin ibn Isa. 1996. Al-Faraid al-janiyyah hasiah al-mawahib al-saniyyah Sharh al-faraid al-bahiyyah fi nuzum al- qawaid al-fiqhiyah.
5.Al-Hajiri. Hamad ibn Muhammad al-Jabir. 1429/2008. al-qawaid Wa al-Dawabit. al-Fiqhiyyah Fi al-Daman al-Mali. Jil 1. Riyad: Dar Kunuz al-Isbili.
6.Al-Hamawi. Ahmad ibn Muhammad. Gumuz Uyun al-Basair Fi Shrah asbah Wa al-Nazair Jld 1. www. balligho. com
7.Al-Hasari. Ahmad Muhammad. 1993. al-qawaid Al-Fiqhiyyah Li al-Fiqhi al-Islami. Kaherah: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyyah.
8.Ibn Nujaym. Zain al-abdin ibn Ibrahim. 1993. al-Asbah Wa al-Nazair Ala Mazhabi abi Hanifah al-Numan. Lubnan: Dar al-Kurtub al-Ilmiyyah.
9.Al-Shalabi. Muhammad Mustafa. 1981. al-madkhal fi al-ta’rif bi al-fiqh al-Islami Wa al-qawaid al-milkiyyah wa al-Uqud fihi. Beirut: Dar al-Nahdahal Arabiyyah.
10.Al-Subki. Taj al-Din Abd Wahab ibn Ali. 1991. al-Asbah Wa al-Nazair. Jil 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
11.Al-Sulami. Abi Muhammad Izuddin Abdul Aziz ibn Abdul Salam. (t. th) -qawaid al- ahkam fi masalih al-anam. Jil 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
12.Al-Sulami. Izz al-Din Abd Aziz ibn Abd Salam. 1996. al-qawaid al-Sughra. Lubnan: Dar al-Fikir al-Muasir.
13.Al-Suyuti. Jalal al-Din Abd Rahman. 1983. Al-Asbah Wa al-Nazair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

 

kasihislami.blogspot.com